ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Alle producten uit deze webshop worden geleverd door ARO-Nature V.O.F.

 

1. ARO-Nature, hierna te noemen A-N, is ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20170406.

2. Het vestigingsadres van A-N is Langeweg 4a, 4731 TS Oudenbosch.

3. Het BTW nummer van A-N is NL822318428B01.

4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van A-N. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

5. A-N heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen.

6. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van

A-N. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

 

Aanbiedingen

7. Alle aanbiedingen van A-N zijn vrijblijvend. A-N behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. A-N behoudt zich het recht prijzen te wijzigingen.

Garantie en afkoelingsperiode

8. Indien u niet tevreden bent over een product kunt u binnen 7 dagen na levering en na schriftelijke bevestiging door A-N de niet aangebroken producten, mits onbeschadigd, in goede staat en in de originele dozen, en een houdbaarheid datum van minimaal 12 kalender maanden retourneren aan A-N. De waarde van de geretourneerde artikelen wordt na ontvangst door A-N aan u vergoed. U dient wel zelf zorg te dragen voor franco terugzending van de producten.

 

Prijzen en condities

9. Alle op de website aangegeven prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, maar excl. bezorgkosten. Bezorgkosten worden op de website duidelijk aangegeven en zijn voor rekening van de afnemer.

10. Betaling dient “on-line” te geschieden via een beveiligde betaalmodule van Docdata payments (www.docdatapayments.com). U kunt zelf één van de mogelijke betalingsmethoden kiezen tijdens het afrekenen op de website. A-N zelf krijgt geen inzage in de door u verstrekte betaalgegevens.

11. Na plaatsing van een order via de website ontvangt u een e-mail ter confirmatie van de bestelling op het door u opgegeven e-mail adres. Bij de bestelling zit de BTW factuur ingesloten.
 
Levering

12. Leveringen volgens de in de website genoemde voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk binnen Europa. Voor leveringen buiten Europa kunt u contact met ons opnemen via info@aro-nature.com

13. A-N werkt uitsluitend prepaid of te wel zodra betaling ontvangen is wordt uw bestelling verzonden. A-N verstuurt uw bestelling zodra van DocData payments bericht van betaling ontvangen is. Dit neemt, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, maximaal circa vijf werkdagen in beslag. Met de door A-N gekozen vervoerder worden de product(en) binnen 1 tot 3 werkdagen, na ontvangst betaling, geleverd.

14. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om enige reden door A-N overschreden wordt, zal A-N de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met A-N te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan A-N te melden. Eventueel voor deze opdracht reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat A-N het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, door A-N.

15. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde goederen is voor A-N. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door A-N kunnen worden uitgesloten.

 

Overmacht

16. A-N is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

Klachten

17. De afnemer dient een klacht schriftelijk aan A-N kenbaar te maken per brief, e-mail  of fax op een van de adressen zoals vermeld op de website. A-N zal deze klacht zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en hier de afnemer vervolgens onverwijld van op de hoogte stellen.

Bescherming persoonsgegevens

18. Door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

19. De aan A-N verstrekte gegevens voor ontvangst van mailings zullen door A-N niet aan derden verkocht of verhuurd worden. Indien u uit ons e-mail bestand verwijderd wenst te worden kunt u een e-mail versturen naar info@aro-nature.com waarna uw adres omgaand uit ons bestand verwijderd wordt.

20. Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Eigendom

21. Het intellectuele eigendomsrecht van de website van A-N, inclusief het ontwerp van de website, teksten en afbeeldingen, berust bij A-N. Overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf van A-N is niet toegestaan.

Toepasselijk recht

23. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van A-N is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Breda.

 

Oudenbosch, 1 juli 2010.

 
Orders vanaf € 60,00
gratis verzending.
 
De verzendkosten zijn € 5,00 bij orders tot € 60,00 binnen NL.
 
Voor informatie en vragen over
de producten kunt u contact opnemen via: 
tel: 0165-330794
Afbeeldingen betaalmethoden